Žiadosť dotknutej osoby týkajúca sa jej osobných údajov

 

Dolu podpísaný/-á Meno a priezvisko: ...............................................................................................................
Bydlisko: ...............................................................................................................
týmto žiadam PATRIA n. o., Drienovecké kúpele 497, 044 01 Drienovec, IČO: 31 257 313
/začiarknite o čo žiadate/
prístup k mojim osobným údajom (na základe Vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní Vašich osobných údajov ;
opravu mojich osobných údajov (na základe Vašej žiadosti opravíme alebo doplníme nesprávne alebo neaktuálne osobné údaje, ktoré spracúvame);
 vymazanie mojich osobných údajov (na základe Vašej žiadosti vymažeme Vaše osobné údaje, pokiaľ sú splnené zákonné podmienky);
obmedzenie spracúvania mojich osobných údajov (na základe Vašej žiadosti budeme Vaše osobné údaje len uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme, pokiaľ sú splnené zákonné podmienky);
prenos mojich osobných údajov (na základe Vašej žiadosti Vám poskytneme Vaše osobné údaje v elektronickej forme ako súbor XML).
 Žiadam o poskytnutie oznámenia o spôsobe vybavenia žiadosti týmto spôsobom:
 rovnakým spôsobom, ako podávam túto žiadosť; iným spôsobom: ....................................................
Poučenie: Vašu žiadosť vybavíme bez zbytočného odkladu najneskôr do jedného mesiaca. Túto lehotu môžeme predĺžiť o ďalšie dva mesiace, o čom Vás budeme informovať. Pokiaľ Vašu žiadosť nevybavíme v tejto lehote, môžete podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR a žiadať o nápravu na súde. Oznámenie o spôsobe vybavenia žiadosti Vám poskytneme rovnakým spôsobom, akým bola podaná žiadosť, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob. Vašu žiadosť vybavujeme bezplatne. Pri opakovanej zjavne neopodstatnenej alebo neprimeranej žiadosti môžeme požadovať primeraný administratívny poplatok alebo odmietnuť konať.
 
 V ..........................,                                                                         dňa ....................
Podpis dotknutej osoby :                                                             ...........................................
 

 

PrílohyVeľkosť
Žiadosť dotknutej osoby týkajúca sa jej osobných údajov Dolu podpísaný.pdf363.71 KB