Profil verejného obstarávateľa

 

Názov : PATRIA n.o.
Sídlo: Drienovecké kúpele 497, 044 01 Drienovec, SR
IČO: 31257313
DIČ: 2021855275
Štatutárny orgán: Ing. Ján Rédvay
Telefón: +421 55 / 48 98 710
e-mail: info@drienoveckekupele.sk
kontaktná osoba : Ing.Ján Rédvay, riaditeľ
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:
Verejné obstarávanie je upravené zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní).
PATRIA  n.o., je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní.
PATRIA n.o.,  bude zverejňovať vo svojom profile:
oznámenia používaní pri nadlimitnom a podlimitnom verejnom obstarávaní;
správy o každej zákazke;
dátumy otvárania príslušnej časti ponuky („Ostatné“ resp. „Kritériá“);
 
aktuálne výzvy: